Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων οικ. ετών 2019-2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 52/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  3. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια α) φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Μετεώρων και των σχολικών επιτροπών (Α/θμια & Β/θμια) και  β) τροφίμων (για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου, των Εθνικών και Τοπικών εορτών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη της Καλαμπάκας, για δωρεές σε άπορους δημότες κατά την διάρκεια εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων), των ετών 2019-2020, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).

Οι αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας ( C.P.V.) έχουν συνολικά ως κατωτέρω.

Επισημαίνεται ότι λόγω τεχνικής αδυναμίας της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗΣ.) να στηρίξει σε ενιαίο συστηματικό αριθμό όλα τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα διαφορετικά κριτήρια κατακύρωσης, η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα χωρίζεται ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ)

1

Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο

15511000-3

72074

2

Γαλακτοκομικά (τυρί φέτα – κεφαλοτύρι -ημίσκληρο τυρί - γιαούρτι)

15500000-3

72075

3

Λουκούμια

15833000-6

72077

4

Ελαιόλαδο

15411110-6

72079

5

Είδη αρτοποιίας

15811000-6

72080

6

Είδη ζαχαροπλαστικής

15812100-4

72081

7

Κατεψυγμένα λαχανικά

15331170-9

72082

8

Κατεψυγμένα ψάρια

15221000-3

72083

9

Είδη κρεοπωλείου (νωπά κρέατα)

15110000-2

72084

10

Λουκάνικα

15131130-5

72087

11

Φρούτα - λαχανικά

15300000-1

72089

12

Είδη παντοπωλείου

15800000-6

72090

13

Χυμοί – αναψυκτικά, κρασί & εμφιαλωμένα νερά

15982000-5

72091

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι:

α.- Στις ομάδες 4, 7, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

β.- Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό τους, είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν είκοσι επτά  χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (127.601,60 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 & 24%. (καθαρή αξία 109.345,96 € και 18.255,64 ΦΠΑ).  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20-04-2019 και ώρα 08:00:00    

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-05-2019 και ώρα: 18:00:00.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. Επειδή τα είδη είναι διαιρετά σε ομάδες και επιτρέπεται από την διακήρυξη κατάθεσης προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη συνολική αξία του είδους της ομάδας, η δε προσφορά περιορίζεται στην ομάδα ή στις ομάδες που καλύπτονται από την εγγύηση αθροιστικά.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Περίληψη της διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε μία (1) εβδομαδιαία και δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Νομού και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων στη διεύθυνση:  www.dimosmeteoron.com.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Σχετικά Έντυπα:

1. Πλήρες κείμενο διακήρυξης

2. Μελέτη

3. ΤΕΥΔ

4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ)

5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ-ΚΑΣΕΡΙ-ΓΙΑΟΥΡΤΙ)

6. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ)

7. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)

8. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ)

9. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 6 (ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)

10. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 7 (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

11. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 8 (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ)

12. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 9 (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)

13. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 10 (ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ)

14. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 11 (ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

15. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 12 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

16. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 13 (ΧΥΜΟΙ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΚΡΑΣΙ-ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ)

Pin It