Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μετεώρων (ΣΟΧ1/2019)

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Μετεώρων και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, η κάτωθι  ανακοίνωση:

ΣΟΧ1/2019 με υπ. αριθ. πρωτ. 15018/10.12.2018 κατόπιν της  αριθ. πρωτ. 32996/2018//1/2019/5.4.2019 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μετεώρων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

Κωδικός

θέσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου (μηχανικό σάρωθρο-σκούπα)

8 μήνες

1

102

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου

( JCB)

8 μήνες

2

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 9/4/2019). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 19/4/2019.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Pin It