Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

1.Τμήμα Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού

δ) Γραφείο Μισθοδοσίας

ε) Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας

στ) Γραφείο       Κ.Ε.Π.

ζ) Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας

η) Γραφείο Πολιτισμού,Τουρισμού και Αθλητισμού

θ) Γραφείο Υποστήριξης Κ.Ε.Δ.Κ.

2.Τμήμα Οικονομικό

α) Γραφείο Προυπολογισμού

β) Γραφείο Λογιστηρίου

γ) Γραφείο Προμηθειών

δ) Γραφείο Εσόδων,Περιουσίας και Ταμείου

3.Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων

Pin It