Διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης πλησίον οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κάνει γνωστό ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας με την αριθμ. 134/2018 απόφασή  της με θέμα: «Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης πλησίον οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας, Δήμου Καλαμπάκας και αποφάσισε τα εξής :

1. Την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης με ειδική ονομασία «242 3709 ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 625 τ.μ., πλησίον του οικισμού Θεοτόκος», στην Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας.

Η δημοπρασία θα γίνει στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και στο  χώρο του γραφείου της Γραμματειακής Υποστήριξης του Δήμου Καλαμπάκας (οδός Ι. Μεταξά 1 ) την 23ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από  10:00 π.μ. έως 11:00  π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

2. Καθόρισε τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει την δημοπρασία ως εξής:

Άρθρο 1ο: Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Άρθρο 2ο:  Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Δημοπρασία ποσού ίσο με το 1/10 του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι:  150,00, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.

Άρθρο 3ο: Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το πληρεξούσιο για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 4ο: Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 5ο: Ο Τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάζει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6ο: Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά του νόμου αρμόδια όργανα.

Άρθρο 7ο: Το κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται για το οικόπεδο το ποσό των 1.500,00€ ετησίως.

Άρθρο 8ο  : Το πρώτο μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός των πρώτων είκοσι εργάσιμων ημερών κάθε μισθωτικού έτους στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.

Άρθρο 9ο: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.

Άρθρο 10ο: Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή ούτε υποχρεούται σε επιστροφή η μείωση του μισθώματος.

Άρθρο 11ο: Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 12ο: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτησης και γενικά να διατηρεί τούτο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 13ο: Απαγορεύεται η αναμίσθωση σιωπηρά ή έγγραφη καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες των όρων δημοπρασίας, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, να απευθύνονται στο Δήμο Καλαμπάκας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 24323–50240.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ   

Pin It