Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Κατασκευή Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Καλαμπάκας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Κατασκευή ταρτάν στο δημοτικό στάδιο Καλαμπάκας», με προϋπολογισμό 322.580,65 € χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά-Τεχνικά : 24.630,26 € & Επιστρώσεις : 292.056,03 €.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.kalabaka.org. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350292, FAX επικοινωνίας 2434350293, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χρίστος Τσόγιας.
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 17-7-2018 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω ή αναβαθμισμένες κοινοπραξίες Α1 για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.451,00 € και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  6. Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Κ.Α.2014ΕΠ01700022 της ΣΑΕΠ 017)
  7. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Δήμος Καλαμπάκας.
  8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική Διακήρυξη

2. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

3. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

4. Τεχνική Έκθεση

5. Αναλυτική Προμέτρηση

6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

7. Προδιαγραφές Συνθετικού Τάπητα

8. Προϋπολογισμός

9. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

10. ΤΕΥΔ (Αρχείο PDF και Αρχείο DOC)

11. Τιμολόγιο

12. Εξώφυλλο

 

Pin It