Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

3η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 18:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2018

2.-Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2019

3.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κρανέας του Δήμου Μετεώρων

4.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κορυδαλλού  του Δήμου Μετεώρων

5.-Έγκριση πρακτικού Ι & ΙΙ διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων, Οκ. Έτους 2019 – 2020»

6.-Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Καλαμπάκας Οικονομικού έτους 2017»

7.-Έγκριση όρων διακήρυξης για την πράξη με τίτλο: «Άρδευση Αμπελιών Τ.Κ. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων»

8.-Έγκριση όρων διακήρυξης για την πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων»

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.

10.-Παραίτηση από το δικόγραφο ανακοπής υπόθεσης Μπριάζα