Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων οικ. ετών 2020-2021 Δ.Ε.Υ.Α.Μετεώρων

 diamrxeio

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) συνολικού Προϋπολογισμού : 59.785,36 €, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή θα πιστοποιείται από το τμήμα Εμπορίου Τρικάλων, σύμφωνα με 01/2019 μελέτη της υπηρεσίας.

  1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ Μετεώρων,

Οδός: 28ης  Οκτ. & Ι. Μεταξά Καλαμπάκα,

Ταχ.Κωδ.: 42200,

Τηλ.: 2432350261,

Telefax: 2432023306

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosmeteoron.com. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ.Ε.Υ.Α.M. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  2. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 03/01/2020, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.M., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
  3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
  4. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.00.00.001 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.M..
  5. Τόπος παράδοσης: Σύμφωνα με το άρθρο 27 της Διακήρυξης.
  6. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
  7. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου (www.dimosmeteoron.com).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

Σχετικά Έντυπα:

1. Πλήρες κείμενο διακήρυξης

2. Μελέτη Καυσίμων

3. ΤΕΥΔ

Pin It