Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τη ΔΕΥΑ Μετεώρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών συνολικού Προϋπολογισμού :62.156,24 Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:

Α) Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή θα πιστοποιείται από το τμήμα Εμπορίου Τρικάλων

Β) Για τα λιπαντικά η μικρότερη τιμή ανά είδος και στο σύνολο τους, σύμφωνα με 01/2018 μελέτη της υπηρεσίας ,

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ Μετεώρων,

Οδός: 28ης  Οκτ. & Ι. Μεταξά Καλαμπάκα,

Ταχ.Κωδ.: 42200,

Τηλ.: 2432350261,

Telefax: 2432023306

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κωδικός NUTS: EL611

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosmeteoron.com Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της ΔΕΥΑM κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 9/10/2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑM, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

5. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.00.00.001 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑM.

6.Τόπος παράδοσης: Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Διακήρυξης.

7. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου (www.dimosmeteoron.com).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική Προκήρυξη

2. Μελέτη

3. ΤΕΥΔ (αρχείο PDF & αρχείο DOCX)

Pin It

Σύνδεση Χρήστη