Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης "Μελέτη Προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Κονισκού Τ.Κ. Κονισκού του Δήμου Καλαμπάκας, περιόδου 2017 - 2026"

Ο Δήμος Καλαμπάκας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης (που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 69/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΝΙΣΚΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΙΣΚΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2017-2026» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή).

1. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται σε 27.549,92€ χωρίς ΦΠΑ 24% (34.161,90 με ΦΠΑ) και αφορά Δασική μελέτη κατηγορίας 24 ,τάξης πτυχίου Β΄ και άνω.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαμπάκα, Τ.Κ. 42200 μέχρι την Δευτέρα 23/4/2018 καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου https://kalabaka.org.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2432350281,ΦΑΧ επικοινωνίας 2432350282 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Ευθυμίου Απόστολος.

Η αναλυτική διακήρυξη  δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/4/2018 ημέρα Τρίτη, στο γραφείο Αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Καλαμπάκας ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 09:30 π.μ και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10:00πμ. Η υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης  εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας.

Εκπρόθεσμες προσφορές απορρίπτονται ως μη κανονικές.

4. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 (Δασικές) και που είναι εγκατεστημένα σε:

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης(περ.έ παρ 1 άρθρο91 ν.4412/2016)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.3 του ν.4412/2016,δεν δίδεται η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών  κάτω των ορίων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η σύνταξη των προσφορών και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

6. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Καλαμπάκα 4/4/2018

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας

Σινάνης Χρήστος

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική Διακήρυξη

2. ΤΕΥΔ

3. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

4. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων

5. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Pin It