Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2018 - Πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΔΕ Οδηγοί Οχημάτων (Κωδικός 101)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (Κωδικός 102)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου (μηχανικό σάρωθρο-σκούπα) (Κωδικός 103)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου (JCB) (Κωδικός 104)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Κωδικός 105)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Pin It