Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2017 - 6 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας για κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών σε παιδικούς σταθμούς

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας, σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, καθώς και σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου η κάτωθι  ανακοίνωση:

  1. ΣΟΧ2/2017 με υπ. αριθ. πρωτ. 13706/8.8.2017 κατόπιν της  αριθ. πρωτ. 15305/7.9.2017 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στον Δήμο Καλαμπάκας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κωδικός

θέσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

"Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-08-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος "

2

102

ΔΕ Μαγείρων

"Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-08-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος "

2

103

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

"Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-08-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος "

2

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 8/9/2017). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 18/9/2017.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

XΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ 

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική ανακοίνωση

2. Έντυπο αίτησης

3. Παράρτημα εποχικό

 

Pin It