Διακήρυξη του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

O Δήμος Καλαμπάκας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους: α) για την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 3.525.514,50 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (αρ. Απόφασης Ένταξης 458/06-02-2017). (Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ). ΚΔΕ 2017ΕΠ00610011.   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Κ.Α. 15.02.00.007).

Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα «προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 09-05-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 τ.κ. 42200 Καλαμπάκα τηλ. 2432350293.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται. στην κατασκευή έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή εβδομήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτών (71.920,00) ευρώ, θα απευθύνεται στον Δήμο Καλαμπάκας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 6 μηνών & 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης εκτός του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς από τις 13/04/2017 στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμπάκας.

Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς διατίθεται από την γραμματεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Καλαμπάκας, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1, Πληροφορίες κ. Πούλιου Ξένια τηλ.: 2432350293.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02/05/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 04/05/2017.

Καλαμπάκα  13/04/2017

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Σχετικά Έντυπα:

1. Αναλυτική διακήρυξη

2. Δήλωση ΤΕΥΔ (έντυπο σε επεξεργάσιμη μορφή)

3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Εξώφυλλο

5. Προϋπολογισμός

6. Τεχνική Περιγραφή

7. Τιμολόγιο

8. Τεχνικές Προδιαγραφές

9. Προμέτρηση

Σχέδια:

2.2.1.1 Οριζοντιογραφία

2.2.1.2 Οριζοντιογραφία

2.2.1.3 Οριζοντιογραφία

2.2.1.4 Οριζοντιογραφία

2.2.1.5 Οριζοντιογραφία

3.1.4.1 Μηκοτομές Υψηλής Ζώνης

3.1.4.2 Μηκοτομές Υψηλής Ζώνης

3.1.5 Μηκοτομές Αγωγού Προσαγωγής Μεσαίας Ζώνης

3.1.6.1 Μηκοτομές Μεσαίας Ζώνης

3.1.6.2 Μηκοτομές Μεσαίας Ζώνης

3.1.6.3 Μηκοτομές Μεσαίας Ζώνης

3.1.6.4 Μηκοτομές Μεσαίας Ζώνης

3.1.7 Μηκοτομές Αγωγού Προσαγωγής Χαμηλής Ζώνης

3.1.8.1 Μηκοτομές Χαμηλής Ζώνης

3.1.8.2 Μηκοτομές Χαμηλής Ζώνης

3.1.8.3 Μηκοτομές Χαμηλής Ζώνης

4.4 Τυπικά Φρεάτια Συσκευών

4.6 Τυπική Διάταξη Αγωγού Τριτεύοντος Δικτύου

 

 

Pin It