Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων οικ. ετών 2016-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 259/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 233/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  4. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο  ΣΤ 20, του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Καλαμπάκας και προμήθεια τροφίμων (για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου, των Εθνικών και Τοπικών εορτών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη της Καλαμπάκας, για δωρεές σε άπορους δημότες κατά την διάρκεια εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων), των ετών 2016-2017, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι:

α.- Στις ομάδες 4, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοι εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

β.- Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό τους, είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (138.939,71 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 & 24%. (καθαρή αξία 119.435,75 € και 19.503,96 ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25-11-2016 και ώρα 07:00:00    

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-12-2016 και ώρα: 11:00:00.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. Επειδή τα είδη είναι διαιρετά σε ομάδες και επιτρέπεται από την διακήρυξη κατάθεσης προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη συνολική αξία του είδους της ομάδας, η δε προσφορά περιορίζεται στην ομάδα ή στις ομάδες που καλύπτονται από την εγγύηση αθροιστικά.

  Συνολική δαπάνη € Καθαρό ποσό

ΦΠΑ

13 & 24%

Εγγύηση 2%

επί του καθαρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ 138.939,71 119.435,75 19.503,96 2.388,72
ΟΜΑΔΑ    1 31.075,00 27.500,00 3.575,00 550,00
ΟΜΑΔΑ    2 5.921,20 5.240,00 681,20 104,80
ΟΜΑΔΑ    3 6.076,00 4.900,00 1.176,00 98,00
ΟΜΑΔΑ    4 4.361,80 3.860,00 501,80 77,20
ΟΜΑΔΑ    5 8.827,50 7.425,00 1.402,50 148,50
ΟΜΑΔΑ    6 6.324,00 5.100,00 1.224,00 102,00
ΟΜΑΔΑ    7 1.497,25 1.325,00 172,25 26,50
ΟΜΑΔΑ    8 4.723,40 4.180,00 543,40 83,60
ΟΜΑΔΑ    9 13.300,10 11.770,00 1.530,10 235,40
ΟΜΑΔΑ  10 2.046,00 1.650,00 396,00 33,00
ΟΜΑΔΑ  11 12.675,78 11.217,50 1.458,28 224,35
ΟΜΑΔΑ  12 32.931,24 27.742,25 5.188,99 554,85
ΟΜΑΔΑ  13 9.180,44 7.526,00 1.654,44 150,52

 

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμπάκας, www.kalabaka.org και στην διαδικτυακή πύλη, www promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας, στο τηλέφωνο 2432350251 κ. Γκουζιώτης Δημήτριος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Σχετικά Έντυπα:

1. Πλήρες κείμενο διακήρυξης

2. Μελέτη

3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ)

4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ-ΚΑΣΕΡΙ-ΓΙΑΟΥΡΤΙ)

5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ)

6. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)

7. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ)

8. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 6 (ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)

9. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 7 (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

10. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 8 (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ)

11. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 9 (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)

12. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 10 (ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ)

13. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 11 (ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

14. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 12 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

15. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑΣ 13 (ΧΥΜΟΙ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΚΡΑΣΙ-ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ)

Pin It