Διακήρυξη υπηρεσίας "Εργασίες Αποκομιδής Απορριμάτων ΔΕ Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας"

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας , διακηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (ΑΔΑ:Ω809ΩΕΛ-ΗΒ8) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ στο σύνολο των υπηρεσιών που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας (C.P.V.), της ζητούμενης υπηρεσίας είναι ο εξής:

  • CPV 90511000-2, «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων»

Το συνολικό κόστος για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των 619.504,00  ευρώ (499.600,00, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 119.904,00 ευρώ) και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Καλαμπάκας για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει στα τεύχη  της αριθμ. 15/2016 μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Περ/ντος & Πολ/μιας του Δ. Καλαμπάκας  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 02/11/2016. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 02/12/2016 και ώρα 10.00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , δηλαδή στις 08/12/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ή άλλης ομοειδής δραστηριότητας  ,  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι πάροχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής.

Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 9.992,00 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της με αριθμ. 228/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης όρων  διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών της ομάδας, ως αυτή προσδιορίζεται στην με αριθμό 15/2016 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμπάκας.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι είκοσι τέσσερες (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2432350293-2, αρμόδιοι υπάλληλοι Κ. Τόλης ,  Ξ. Πούλιου . Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.kalabaka.org, όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους.

 

Ο  Δήμαρχος Καλαμπάκας

Χρήστος Ν. Σινάνης

Σχετικά Αρχεία:

1. Μελέτη

2. Πλήρες κείμενο διακήρυξης 

 

Απαντήσεις - Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων:

1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ

5. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ

Pin It