Διακήρυξη Δημοτικού Αγρού στην θέση «ΜΑΝΔΡΙ ΣΙΤΑ» στην Δημοτική Κοινότητα ΠΑΝΑΓΙΑΣ του Δήμου Μετεώρων

Ο Δήμαρχος Μετεώρων κάνει γνωστό ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων με την απόφαση της 232/2024 με θέμα «Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης  αγρού  στην θέση «ΜΑΝΔΡΙ ΣΙΤΑ» στην Δημοτική Κοινότητα ΠΑΝΑΓΙΑΣ του Δήμου Μετεώρων  εκτάσεως 23,750 στρεμμάτων.

Καθορίζει τους όρους της  επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κατωτέρου περιγραφόμενου δημοτικού ακινήτου, ως εξής

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική επαναληπτικής δημοπρασία η εκμίσθωση του κατωτέρου δημοτικού αγροτεμαχίου, ήτοι ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως  23,750 στρεμμάτων το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΑΝΔΡΙ ΣΙΤΑ» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής  Κοινότητας Κακοπλευρίου του Δήμου Μετεώρων

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 1: Χρήση μισθίου

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για καλλιέργεια.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης, τυχόν κτήρια, θάμνοι, δέντρα, άμπελοι κλπ θα περιέρχονται μαζί με το μίσθιο στην πλήρη κυριότητα και ελεύθεροι διάθεση αυτών από τον Δήμο, χωρίς το δικαίωμα της δικαστικής παρέμβασης.

Άρθρο 2: Τρόπος Διενέργειας της επαναληπτικής Δημοπρασίας

Η εκμίσθωση θα γίνει υπό τους περιορισμούς του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006, ανάμεσα σε δημότες του Δήμου Μετεώρων. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μία φορά και σε αυτήν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο δημότες κάτοικοι του Δήμου Μετεώρων. Αν η πρώτη Δημοπρασία κηρυχθεί άγονη, αυτή επαναλαμβάνεται και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν έχει οποιοσδήποτε.

Η επαναληπτική δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/81 κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέρα την οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο σε αυτούς που ακολουθούν και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη έστω και αν αυτός δεν υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το σχετικό προς τούτο πληρεξούσιο, και να το καταθέσει στην Επιτροπή δημοπρασίας προτού αρχίσει ο διαγωνισμός, δηλώνοντας ταυτόχρονα και προφορικά τα στοιχεία εκείνου για τον οποίο πλειοδοτεί, άλλως τεκμαίρεται ότι λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία για τον εαυτό του προσωπικά.

Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιου προσώπου από τη συμμετοχή του στη επαναληπτική δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της οικείας διακήρυξης, εκδίδεται σχετική απόφαση από την Επιτροπή δημοπρασίας η οποία αναγράφεται στα πρακτικά.

Μετά τη λήξη της επαναληπτικής δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι:

 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου και του εγγυητή του.
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
 • Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του.
 • Εγγυητική επιστολή (σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας).
 • Δήλωση ΟΣΔΕ από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα του γεωργού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Άρθρο 3: Οφειλές προς τον Δήμο

Όποιος λάβει μέρος στη δημοπρασία είτε σαν πλειοδότης είτε σαν εγγυητής, πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένος και να μην έχει οφειλές προς το Δήμο ή να έχει ρυθμίσει τις τυχόν οφειλές του. Για το σκοπό αυτό τόσο ο πλειοδότης όσο και ο εγγυητής του οφείλουν να προσκομίσουν προς την Επιτροπή δημοπρασίας σχετική ταμειακή βεβαίωση.      Η φερεγγυότητα των πλειοδοτών και των εγγυητών θα κριθεί από την Επιτροπή και η προφορική δήλωση αυτών περί της προσφοράς, δημιουργεί σε αυτούς υποχρεώσεις και ευθύνες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη έναντι του Δήμου έστω και αν δεν υπογράφουν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου Μετεώρων στο Δημοτικό Κατάστημα Μετεώρων στις 25/7/2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11 π.μ. έως  12:00 π.μ.

Άρθρο 5: Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) και θα αρχίσει σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την έκδοση του αποτελέσματος περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον τελευταίο πλειοδότη.

Πρόωρη λήξη της μίσθωσης επιτρέπεται μόνο εφόσον ο Δήμος Μετεώρων, ή νομικό πρόσωπο αυτού, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την προς μίσθωση έκταση. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος Μετεώρων υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον μισθωτή, ο οποίος οφείλει να αποχωρήσει άμεσα, και εντός του χρόνου που θα τεθεί με το άνω έγγραφο, από το μίσθιο και να παραδώσει αυτό στο Δήμο Μετεώρων, χωρίς να δικαιούται αποζημίωσης κλπ εκ μέρους του Δήμου. Ως ελάχιστη προθεσμία ενημέρωσης ορίζονται οι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση του προαναφερομένου εγγράφου.

Ο μισθωτής δύναται να αποχωρήσει μετά από έγγραφη ειδοποίηση ή με δήλωσή του. Η καταγγελία της μίσθωσης γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματα της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Δήμος Μετεώρων διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να λύσει τη σύμβαση σε περίπτωση παράβασης των όρων του μισθωτηρίου και μετά από έγγραφη προειδοποίηση.

Άρθρο 6: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Το κατώτατο όριο του μισθώματος κάθε περιόδου ανά στρέμμα ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Άρθρο 7: Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους πλην του μισθώματος του πρώτου έτους, το οποίο θα καταβληθεί με την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου ή θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Μετεώρων, με την υποχρέωση προσκόμισης στην αρμόδια Υπηρεσία του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης, προκειμένου να λαμβάνει το αντίστοιχο τριπλότυπο είσπραξης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης έστω και ενός μισθώματος, ο εκμισθωτής Δήμος, μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της σύμβασης και να ενεργήσει εις βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, σύμφωνα με αυτά του ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 8: Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, αποκλειομένου του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 9: Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 10: Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την κατά νόμο αρμόδια διοικητική αρχή, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της οικείας σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει εκπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, διενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται αμφότεροι για τυχόν μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας, από την προηγούμενη δημοπρασία.

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 11: Εγγύηση συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός σαν μισθωτής πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 10% του ετήσιου μισθώματος της πρώτης προσφοράς. Η παραπάνω εγγύηση επιστρέφεται σε στους πλειοδότες που αποσύρονται, την επομένη της δημοπρασίας, στον τελευταίο όμως πλειοδότη, αυτή επιστρέφεται μόνο αφού πρωτίστως προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το παραπάνω ποσοστό (10%) επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση του εγκαίρου καταβολής των μισθωμάτων μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται με την παρούσα και της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται στην παρούσα μη δικαιούμενος να κάνει διαφορετική χρήση αυτού.

Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την έναρξη της παρούσας, μη δικαιούμενος σε τυχόν αποζημίωση από τον εκμισθωτή λόγω φθορών αυτού (απώλεια καλλιέργειας, φυσικές καταστροφές κλπ).

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση όπως το παρέλαβε, να διατηρεί τα όρια αυτού και να προστατεύει αυτό από κάθε τυχόν καταπάτηση, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής απαγορεύεται να δεσμεύει το μίσθιο με την ένταξη αυτού σε οποιαδήποτε προγράμματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τη διάρκεια της μίσθωσης. Εξαιρείται της παρούσας παραγράφου το ΟΣΔΕ και ως ε τουτου οριζεται ως ημερομηνία λήξης της μισθωσης  η 31-10-2024.

Μόλις λήξει η μίσθωση, ο μισθωτής οφείλει να σταματήσει κάθε εργασία στο μίσθιο, διαφορετικά, και ανεξάρτητα με κάθε άλλη τυχόν αποζημίωση προς το Δήμο, θα του επιβληθεί χρηματική ποινική προς 10,00 ευρώ ημερησίως ανά στρέμμα. Η ποινή αυτή θα εισπράττεται ως δημοτικό έσοδο, θα βεβαιώνεται με βεβαιωτική κατάσταση στο Ταμείο του Δήμου και ο μισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα διαμαρτυρίας, προσφυγής, ένστασης ή ανακοπής του εντάλματος που θα εκδοθεί σε βάρος του, θεωρούμενης της ποινής αυτής αμετάκλητης και οριστικής για κάθε αιτία.

Ο μισθωτής οφείλει την επομένη της λήξης της μίσθωσης να παραδώσει στον εκπρόσωπο του Δήμου (Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται το μίσθιο) το μίσθιο, προς τούτο δε συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής από το οποίο προκύπτει η εμπρόθεσμη παράδοση αυτού. Με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης-παραγραφής ια εκκινήσει και η εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 13: Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται ρητά η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση ή η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα. Απαγορεύεται επίσης η αλλαγή της νομικής οντότητας του μισθωτή με τη σύσταση Νομικού Προσώπου έστω και αν ο μισθωτής συμμετέχει σε αυτήν και ασχέτως του ποσοστού συμμετοχής του.

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, οι νόμιμοι κληρονόμοι του οφείλουν να δηλώσουν αν επιθυμούν τη συνέχιση της μίσθωση ή όχι, μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από το θάνατο του μισθωτή, άλλως η μίσθωση θεωρείται αυτοδικαίως και αμετακλήτως λυθείσα.

Άρθρο 14: Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για την οποία τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έλαβε γνώση, ούτε για την τυχόν ύπαρξη δουλείας ή οιοδήποτε άλλου εμπράγματου δικαιώματος πάνω στο μίσθιο και συνεπώς δεν υποχρεούται για επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ο μισθωτής δεν θα έχει απαίτηση κατά το Δήμο και για την τυχόν μη έγκαιρη εγκατάστασή του στο μίσθιο και οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Άρθρο 15: Δαπάνες Οργανισμών Κοινή Ωφέλειας – Τέλη

Η δαπάνη σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, η ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνεται στο ακίνητο, η δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΥΑΜ και τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, τυχόν τέλη άρδευσης, καθώς και κάθε άλλη κατά νόμο δαπάνη, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Άρθρο 16: Έκπτωση μισθωτή

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς συνεπάγεται την κήρυξη του μισθωτή ως έκπτωτου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων. Η κήρυξη του μισθωτή ως έκπτωτου επιφέρει τις κάτωθι επιπτώσεις:

 • Εκπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατεθείσα εγγύηση του άρθρου 11 της παρούσας.
 • Ο έκπτωτος χάνει κάθε δικαίωμα του και κάθε απαίτησή του από εκτέλεση έργων ή παρεμβάσεων.
 • Ο έκπτωτος μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο Δήμο το μίσθιο στο Δήμο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης έκπτωσης. Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα ή αρνείται, υπόκειται σε ποινική ρήτρα η οποία ορίζεται στο δεκαπλάσιο της κατατεθειμένης εγγύησης για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Άρθρο 17: Δημοσίευση Διακήρυξης – Δημοσιότητα

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δήμου Μετεώρων τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν της διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και με ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Άρθρο 18: Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81 «περί Δημοπρασιών», σύμφωνα με το οποίο:

 • Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.
 • Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση τον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
 • Στην περίπτωση β η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
 • Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
 • Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται σύμφωνα με τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 19: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον Δήμο Μετεώρων  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 24323 – 50283 και 50281.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένου ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται προς την παραπάνω διεύθυνση έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 20: Λοιπές διατάξεις

Λοιπά επιμέρους θέματα που δεν προβλέπονται στους παρόντες όρους διακήρυξης θα επιλύονται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά.

Το παρόν συμφωνητικό δύναται να περιέχει ειδικότερους όρους ιδίως ως προς η χρήση και την ασφάλεια του μισθίου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It