Διακήρυξη δημοπρασίας καυσόξυλων ατομικών αναγκών κοινότητας Καστρακίου έτους 2024

1.- Στον Δήμο Μετεώρων εκτίθεται σε φανερό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, η δημοπράτηση καυσοξύλευση  σύμφωνα με την 231/2024 Απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής.

Η δημοπρασία θα γίνει στο χώρο του γραφείου του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων του Δήμου Μετεώρων  την  24η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη  και ώρα από  11π.μ. έως 12π.μ ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του Δήμου Μετεώρων που έχει καθορισθεί με την αριθμ. 4/2024 Απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων

2.- Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει στην τριμελή επιτροπή:

Α) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ίση με το ποσό των 500,00 €.

Β)Ασφαλιστική ενημερότητα και έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο σε περίπτωση Δασικού Συνεταιρισμού, έναρξη επαγγέλματος από την ΔΟΥ με τις μεταβολές του από την οποία προκύπτει η ενασχόληση με υλοτομικές – δασοκομικές εργασίες.

Γ) δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στο δήμο και στις επιχειρήσεις του τόσο ο ίδιος όσο ο εγγυητής και το συνεργείο του.

3.- Ως πρώτη προσφορά για την υλοτομία, μετατόπιση, στοίβαξη και φόρτωση των καυσόξυλων στα μέσα μεταφοράς ορίζεται το ποσό των 21,50€ το χ.κ.μ. ή (43,00€/ tn,) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαρύνσεις (ΙΚΑ, ΦΠΑ, φόρος, έξοδα δημοσίευσης και τα λοιπά που τυχόν να υπάρξουν) με την υποχρέωση το μήκος των καυσόξυλων να μη είναι ούτε μικρότερο ούτε μεγαλύτερο του 1,20 μ. Η υλοτομία θα αρχίσει μετά την έκδοση άδειας απολήψεως στο όνομα του υλοτόμου.

4.- Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί υλοτόμοι δημότες του Δήμου Μετεώρων και Δασικοί Συνεταιρισμοί των  Κοινοτήτων  του Δήμου Μετέωρων. Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία ανάδοχος υλοτόμος στο όνομα του οποίου έχουν εγκριθεί δύο δημοπρασίες, θα μπορεί να λάβει μέρος αλλά δεν θα μπορεί να αναδειχθεί ανάδοχος , εκτός και αν δεν παρουσιαστεί άλλος ενδιαφερόμενος. Αν δεν παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόμενος υλοτόμος, η δημοπρασία θα κηρυχθεί άγονος και θα επαναληφθεί με νέο μειοδοτικό διαγωνισμό 7 ημέρες μετά  την ημερομηνία της πρώτης δημοπρασίας την ίδια ημέρα και ώρα.

5.- Η υλοτομία θα γίνει σύμφωνα με την διαχειριστική μελέτη του δάσους και τις υποδείξεις της δασικής Υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση και παράδοση των καυσόξυλων στους κατοίκους της Κοινότητας θα γίνει σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασής Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης στα τηλέφωνα  2432350281-283.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Pin It