Διακήρυξη δημοπρασίας εμπορικής υλοτομίας συστάδων 2γ και 2δ Δημοτικού δάσους Σκεπαρίου διαχειριστικού έτους 2024

1.-Ο Δήμαρχος Μετεώρων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή  πλειοδοτική  δημοπρασία η εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως από το δημοτικό δάσος Σκεπαρίου των κάτωθι δασικών προϊόντων:

α) Από τη συστάδα 2γ το ενδεικτικό ποσό των 869,66 κ.μ. ξυλώδους όγκου δρυός, αποψιλωτική υλοτομία  

β) από τη συστάδα 2δ το ενδεικτικό ποσό των 850,26 κ.μ. ξυλώδους όγκου δρυός, αποψιλωτική υλοτομία, βάσει της μελέτης διαχείρισης του δημοτικού δάσους Σκεπαρίου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο την 24ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα από 10:00π.μ. έως  11:00 π.μ. σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 230/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και  ενώπιον τριμελούς επιτροπής που συστάθηκε με την αρ.4/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

2.- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
  2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν κατατέθηκε ούτε εκκρεμεί εναντίον του αίτηση για να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου και των ορίων του.
  4. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
  5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας .
  6. Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων ότι δεν οφείλει σ’ αυτόν καθώς και στις επιχειρήσεις του.
  7. Πρόσφατη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (εκμετάλλευση-υλοτομία) από την αρμόδια εφορία.
  8. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε. (Κανονισμός Ε.Ε.995/2010).
  9. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμμάτιο Σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσο με το 10/100 του οριζομένου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι 89.435,84 € Χ 10% = 8.943,60 € ως εγγύηση για την καλή τήρηση των όρων της παρούσης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.

3.- Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 52,00 € ανά κ.μ. και οι προσφορές θα γίνονται σε ακέραιες μονάδες ανά 1,00 €.

Το μίσθωμα θα καταβληθεί στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου ως εξής:

Το 40% του όλου μισθώματος με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 60% μετά το τέλος της υλοτομίας βάσει του πρωτοκόλλου τελικής επιθεώρησης υλοτομίας που θα συνταχτεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δασαρχείου Καλαμπάκας.

Σε περίπτωση υπέρβασης του εγκεκριμένου λήμματος θα καταβληθεί η οικονομική διαφορά.

4.- Ο Αναδειχθείς μισθωτής υποχρεούται όπως παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή δια την υπογραφή των πρακτικών, καθιστάμενος αλληλέγγυος και υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

5.-Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος,γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και η εγγυητική του άρθρου 2 της παρούσας εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

6.- Ο Ενοικιαστής υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και  σε όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, τέλη χαρτοσήμου.

7.- Σε περίπτωση που η δημοπρασία είναι άγονη  θα επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ημέρα και ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στα τηλέφωνα  2432350281 & 283.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It