Ο Δήμος Μετεώρων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την Υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων»

 diamrxeio

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Μετεώρων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την Υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας ««Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την Υπ. Αρ. Πρωτ. 18722/2021/29-06-2022 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ : 61Ε246ΜΤΛ6-ΣΦΛ). Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ)

ΕΕΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Pin It