Διακήρυξη του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ»

 diamrxeio

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Μετεώρων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με προϋπολογισμό 227.419,35 € χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα): Οικοδομικά: 151.950,54 €, Ηλεκτρομηχανολογικά: 73.712,24 €.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosmeteoron.com . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350292, FAX επικοινωνίας 2434350293, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χρίστος Τσόγιας.
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία η 19/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.548,38 και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  6. Χρηματοδότηση: Π.Ε.Π. « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» (Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ).
  7. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Οικισμός Βασιλικής Δήμου Μετεώρων.
  8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία: 

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη διακήρυξης

3. Αναλυτική προμέτρηση εργασιών

4. Αναλυτικό τιμολογίο

5. ΕΕΕΣ

6. Μελέτη αερισμού

7. Μελέτη φωτοτεχνίας

8. Μελέτη θέρμανσης

9. ΕΣΥ

10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

11. Προύπολογισμός μελετής

12. Τεχνική περιγραφή

13. Χρονοδιάγραμμα

14. Υφιστάμενη Κατάσταση

 

 

Pin It