ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡOΦΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 diamrxeio

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

  1. Ο Δήμος Μετεώρων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡOΦΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, με προϋπολογισμό 418.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) :Χωματουργικά-Σκυροδέματα-Τοιχοποιίες-Επιχρίσματα: 124.248,96 €, Υαλουργικά-Επιστρώσεις-Επενδύσεις-Διάφορα: 136.976,66 €, Ηλεκτρικά-Πυροπροστασία-Αντικεραυνική: 40.763,19 €, Ύδρευση-Αποχέτευση-Κεντρική Θέρμανση: 34.097,33 €.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosmeteoron.com. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350290-92, FAX επικοινωνίας 2434350293, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γεωργία Ράπτη.
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
  1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
  2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.741,94 και ισχύος τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  3. Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών
  4. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Δ.Κ. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
  5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  6. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

 

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Περίληψη

2. Διακήρυξη

3. Εξώφυλλο

4. Προμέτρηση

5. Προϋπολογισμός

6. Τεχνική Έκθεση

7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

8. Τιμολόγιο

9. ΕΕΕΣ

10. ΤΣΥ

11. ΕΣΥ

12. ΦΑΥ

13. ΣΑΥ

 

Pin It