Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού Προμήθειας για την «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων»

 diamrxeio

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθειας για την «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων»

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 585.000,00 ευρώ (προ του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%). 

 1. Αναθέτουσα αρχή

Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μετεώρων

Είδος της αναθέτουσας αρχής : Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Ταχ. διεύθυνση: Ευθ. Βλαχάβα 1

Πόλη: Καλαμπάκα

Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala

Ταχ. κωδικός: 422 00

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Λύχος Νικόλαος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: +30 2432350291

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.dimosmeteoron.com

 1. Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

 1. Τίτλος: Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων
 2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV : 39293400 Τεχνητός χορτοτάπητας

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

14211000 Άμμος

43324000 Εξοπλισμός αποστράγγισης

37450000 Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου

 1. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Τοπική Κοινότητα Καστρακίου, Δήμος Μετεώρων, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

 1. Σύντομη της δημόσιας σύμβασης: Πρόκειται για προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού συστήματος στο υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου της Τοπικής Κοινότητας Καστρακίου του Δήμου Μετεώρων καθώς και εστιών ποδοσφαίρου, σημαιών κόρνερ καρφωτών, προστατευτικών δικτύων νάιλον, φωτιστικών σωμάτων και ιστών, ξύλινων καθιστικών, μεταλλικών κάδων, στεγάστρων διαιτητών-επιτελείου και αναπληρωματικών και αντλητικού συγκροτήματος αυτόματου ποτίσματος αγωνιστικού χώρου.
 2. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 3. Υποδιαίρεση σε τμήματα : Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
 4. Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου της σύμβασης

 1. Διάρκεια σύμβασης,

Διάρκεια σε μήνες: 12

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων: Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

 1. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής
  1. Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

3.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

 1. Είδος διαδικασίας : Ανοικτή διαδικασία
 2. Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

 1. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 17/09/2021

Τοπική ώρα: 14:00

 1. Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
 2. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

 1. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 23/09/2021

Τοπική ώρα: 10:00

Τόπος: Δημαρχείο Δήμου Μετεώρων, Γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Οδός Ευθυμίου Βλαχάβα 1, Καλαμπάκα, Τ.Κ. 42200

 1. Διαδικασίες προσφυγής
  1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198

Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

2.Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ταχ. διεύθυνση: Ευθ. Βλαχάβα 1

Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κωδικός: 422 00

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: +30 2432350250

Φαξ: +30 2432350259

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dimosmeteoron.com

3.Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης

 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/08/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.dimosmeteoron.com, καθώς και σε τρεις τοπικές εφημερίδες του νομού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Περιλιπτική Διακήρυξη

2. ΑΔΑΜ Διακήρυξη

3. ΑΔΑΜ Ευρωπαϊκό Έγγραφο

4. Τεχνικές Προδιαγραφές

5. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (pdf & word)

6. ΕΕΕΣ (xml)

 

Pin It