Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. 12/2019

Εκτύπωση

 

diamrxeio

 

Ο Δήμος Μετεώρων Ν. Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψη :

 α) Πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού 3.410.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
 

β) Θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.gr την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 10.00 π.μ., για την επιλογή των τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω αναφερομένου έργου.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 - παρ. 10 του Ν. 4412/2016.

Το παρόν δημοσιεύεται και στο site του Δήμου Μετεώρων (www.dimosmeteoron.com)

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Τ.Ε.

Νικόλαος Λύχος

Πολιτικός Μηχανικός