Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη δημιουργία δημοτικών πάρκινγκ

 

diamrxeio

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μετεώρων, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων, για την δημιουργία δημοτικών πάρκιγκ αυτοκινήτων εντός της Κοινότητας Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μετεώρων, έγγραφη προσφορά - πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφει κάθε λεπτομέρεια για τα προσφερόμενο ακίνητο (κυριότητα, θέση, επιφάνεια σε m2 , κ.λ.π.) και το ζητούμενο μίσθωμα.

Β. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 10% επί της προσφοράς, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από 15-11-2019 μέχρι 6-12-2019.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, βρίσκονται προς ενημέρωση στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 24323-50240.

Διακήρυξη σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 159/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων (ΑΔΑ 6Ω5ΥΩΕΛ-Π30).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΏΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

Pin It