Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Δήμου Μετεώρων έτους 2019

Ο Δήμος Μετεώρων στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως  2019, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από τη Δευτέρα 01-07-2019  έως και τη Δευτέρα 15-07-2019, είτε στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μετεώρων (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), είτε ηλεκτρονικά στο email: ekordela@dimosmeteoron.com,  είτε μέσω fax: 24323-50282. 

***Πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων η οποία θα αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής, δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται και στο Δημοτικό Κατάστημα, 28ης Οκτωβρίου (Γραφείο Αδειοδοτήσεων, ισόγειο) και υποβάλλονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η εμποροπανήγυρη Δήμου Μετεώρων έτους 2019, θα είναι πενθήμερης διάρκειας, με ημερομηνία έναρξης από 19 Ιουλίου (Παρασκευή) έως και 23 Ιουλίου 2019 (Τρίτη). Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους μικροπωλητές θα ξεκινήσει στις 18 Ιουλίου 2019 (Πέμπτη) και ώρα 8.00 π.μ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017:

1.Για τη  συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής  σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της παρούσας αγοράς.

2.Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

3.Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής:

α) Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους  λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην παρούσα αγορά. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της κατηγορίας (α).

Κάτοχοι αδειών  για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α). Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα  αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 .Για τους εν λόγω αδειούχους δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν.4497/2017.

Για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης κατατίθεται αίτηση με τα επισυναπτόμενα  δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση έναρξη δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS

β. βεβαίωση  ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙS  ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής  το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει  στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων, (Πληροφορίες κ. Ε.Κορδέλα, Τηλέφωνο 24323- 50284 και Φaξ: 24323-50282, Email: ekordela@dimosmeteoron.comεπιδεικνύοντας ή αποστέλλοντας  :

α) την άδεια υπαιθρίου εμπορίου που κατέχει ή την βεβαίωση δραστηριοποίησης και

β) βιβλιάριο υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση

 - Πολυτεκνίας,

- Ατόμων με αναπηρίας ποσοστού 67% και άνω

- Δημοτών Δήμου Μετεώρων

- Τριτεκνίας

Για την απόκτηση έκπτωσης ποσοστού 20% στην τιμή ενοικίασης

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη  και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής .

  • Οι προς διάθεση χώροι και τα πωλούμενα είδη αναγράφονται στο άρθρο 5 της αριθ. 136/2018 κανονιστικής απόφασης.
  • Απαραίτητη η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας
  • H έγκριση συμμετοχής θεωρείται άκυρη εάν δεν συνοδεύεται με το παραστατικό του αντίστοιχου τέλους.
  • Αν ο αιτών τη συμμετοχή, υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα

Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων,  προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Δήμου Μετεώρων, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων της αριθ. 136/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.

Πληροφορίες: Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 24323-50281 και 24323-50284.

Επισυνάπτεται η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής.

           

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Αίτηση

 

Pin It