Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο Δήμος Μετεώρων Ν. Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 221 - παρ. 10 του Ν. 4412/2016
  • Tης αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα του άρθρου 5 –παρ. 5.2.2

 α) Πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αγροτική οδοποιία σε Τ.Κ. του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού 895.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
 

β) Θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.gr την Παρασκευή 15/03/2019 και ώρα 10.00 π.μ., για την επιλογή των τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω αναφερομένου έργου.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 - παρ. 10 του Ν. 4412/2016.

Το παρόν δημοσιεύεται και στο site του Δήμου Μετεώρων (www.dimosmeteoron.com).

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Τ.Ε.

Νικόλαος Λύχος

Πολιτικός Μηχανικός

Pin It