Απόφαση επί της υπ΄αρ. 1/2024 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κοινότητας Αγιοφύλλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», γνωστοποιείται στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Μετεώρων και δη στους κατοίκους της Δ.Κ. Αγιοφύλλου ότι με την υπ΄αρ. 166/2024 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΒΡ546ΜΜΥΗ-Ν3Λ) εγκρίθηκε η  απαγόρευση της  κυκλοφορίας παντός είδος οχήματος από 01-07-2024 έως 31-08-2024 και κατά τις ώρες 20:00 έως 24:00 στις ημέρες Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή και κατά τις αργίες των μηνών αυτών στον κεντρικό δρόμο του χωριού και η τοποθέτηση πινακίδας που θα φέρει σήμα Ρ07 στα σημεία πάρκο, Κοινοτικό Γραφείο και Δημοτικό σχολείο.

Για την εξασφάλιση ορθών συνθηκών κυκλοφορίας μεταξύ των πεζών και των κυκλοφορούντων οχημάτων αλλά και για την εξυπηρέτηση των αναγκαίων προσπελάσεων προς τις ιδιοκτησίες που επηρεάζονται από τις παρεμβάσεις, θεσπίζονται κανόνες που αναλυτικά περιγράφονται στην εν λόγω απόφαση.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος

Σχετικά Αρχεία:

1. Απόφαση επί της υπ΄αρ. 1/2024 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κοινότητας Αγιοφύλλου

Pin It