Απόφαση επί της 3/2024 απόφασης του προέδρου της Δ.Κ. Αηδόνας περί τοποθέτησης πινακίδων

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», γνωστοποιείται στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Μετεώρων και δη στους κατοίκους της Δ.Κ. Αηδόνας  ότι με την υπ΄αρ. 165/2024 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΩ9046ΜΜΥΗ-00Χ) εγκρίθηκε η     τοποθέτηση πινακίδων, ήτοι αναγγελίας κινδύνου  Κ-16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) και Ρ-67 (Διέλευση Λεωφορείου με πληροφοριακή πινακίδα στροφή Λεωφορείου) στη Δημοτική Κοινότητα Αηδόνας ΔΕ Κλεινοβού σε θέσεις που αναλυτικά προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Απόφαση επί της 3/2024 απόφασης του προέδρου της Δ.Κ. Αηδόνας περί τοποθέτησης πινακίδωνπόφασης επί της 3/2024 απόφασης του προέδρου της Δ.Κ. Αηδόνας περί τοποθέτησης πινακίδων

 

Pin It