Πρόσκληση στην 14η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 09/08

Εκτύπωση

 

diamrxeio

 

Πρόσκληση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 14η/2022 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1), στις 9 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Έγκριση της µελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού, διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας µε τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις Βελτίωσης της Διαχείρισης και Αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές Διαχείρισης του Δήμου Μετεώρων», αρ. πρωτ. μελ.10709/29-7-22, προϋπολογισµού 6.071.045,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηµατοδότηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

  2. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το έτος 2022 και αναφορικά με υποβολές χρηματοδότησης Δράσεων της ΔΕΥΑ Μετεώρων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος