Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας  κατοικίας του.

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων).

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοτυπία ταυτότητας για να ζητηθεί αυτεπάγγελτα.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται ότι

α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα  1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ

β) είναι κάτοικος του Δήμου Καλαμπάκας.

γ) τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κλπ.

δ) Το Α.Φ.Μ. Του

ε) Το Α.Μ.Κ.Α.

στ) Ο Ασφαλιστικός Φορέας

4. Για ανήλικους χρειάζεται δικαστική απόφαση.

5. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφ΄όσον υπάρχει θάνατος.

6. Δημοσίευση για μία μέρα αγγελίας γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).

   (Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).  

7. Παράβολο χαρτοσήμου (ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 15 €, από το ΚΕΠ ή την εφορία ένα για κάθε άδεια γάμου (με πραγματική αξία 18€).

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά παρέλευση εφτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.       

Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχοντας και την ταυτότητα του.

 

Αρχεία

1. Αίτηση για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

 

Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν :

α) Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).                                    

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).     

γ) Ημερήσια τοπική εφημερίδα.

     ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ονόματα στην εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα.  

δ) Άδεια παραμονής.

ε) παράβολο χαρτοσήμου 15 €

 

·       Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός. 

·       Οι αλλοδαποί, προκειμένου να πάρουν άδεια για πολιτικό γάμο θα πρέπει να  είναι κάτοχοι άδειας παραμονής (άρθρο 31, παρ.2 του Ν.1975/1991).

 

Σημ: ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΧΗ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ)

Pin It