Δήλωση Διαζυγίου (άρθρο 1438 Α.Κ. & 14 του ν. 344/1976)

Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Προθεσμία Δήλωσης: 'Ενας μήνας από την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση για τη λύση του γάμου, έγινε αμετάκλητη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δικαστική απόφαση

  • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης

  • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων

Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός και στο διαζευκτήριο αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία κατέστη αμετάκλητη η δικαστική απόφαση για την λύση του γάμου τότε δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση εκ μέρους των ληξιάρχων περί του αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης και δεν χρειάζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά (γνωμοδότηση 506/2003)

  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ πρώην συζύγων

  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα

Εκπρόθεσμη δήλωση: που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013).

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας και

β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της μηνιαίας προθεσμίας

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε δηλ. 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Pin It