Δήλωση Γέννησης (άρθρα 20 & 21 ν.344/1976)

Εκτύπωση

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Καλαμπάκας πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Καλαμπάκας

Προθεσμία Δήλωσης: 10 ημερολογιακές ημέρες από τον τοκετό

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για πολίτες άλλων χωρών:


Εκπρόθεσμη δήλωση:που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013)

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του 10ημέρου δηλαδή από την 11η ημέρα μέχρι και την 100ηαπό την γέννηση

και β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 20, δηλαδή μετά την 100η ημέρα από τη γέννηση

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε δηλ. 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα

Υπόχρεοι για τη δήλωση: 

Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό ή άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο