Αντιδήμαρχοι

Τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο.

 Ειδικότερα, για τον Δήμο Μετεώρων από 01/03/2018 οι Αντιδήμαρχοι είναι οι κάτωθι:

1. Βουρλίτσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Περιφέρειας με αρμοδιότητες:

 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται για τις  Δημοτικές  Ενότητες  Δήμων Χασίων και Μαλακασίου.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές  Ενότητες   Χασίων και Ασπροποτάμου .
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις  Δημοτικές  Ενότητες  Χασίων και Ασπροποτάμου.
 • Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Εκπροσωπεί τη  δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  στις Δημοτικές  Ενότητες   Χασίων και Ασπροποτάμου.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργάζεται με την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος για τη σωστή λειτουργία της λαϊκής αγοράς και της εμποροπανήγυρης.
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις δημοτικές ενότητες Χασίων και Ασπροποτάμου.
 • Εκπροσωπεί  τον Δήμο  σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί  τον Δήμο  στα δικαστήρια σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.

2. Γιαννούλας Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες:

 • Έχει την  ευθύνη των  προγραμμάτων  ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσμου και της λειτουργίας του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.
 • Έχει την  ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εφαρμογή προγραμμάτων δράσεων και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της απασχόλησης και τον σχεδιασμό δράσεων παρέμβασης για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής).
 • Έχει την  ευθύνη των  θεμάτων  πρωτογενούς τομέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Δασοπονίας) .
 •  Έχει την ευθύνη    των δασών .
 • Έχει την ευθύνη    των δημοτικών  και κοινοτικών  καλλιεργητικών  εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Έχει την ευθύνη    προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
 • Έχει την ευθύνη    των εγγείων  βελτιώσεων.
 • Μεριμνά για την συντήρηση των αγροτικών δρόμων.
 • Έχει την ευθύνη του  προγραμματισμού  και της εποπτείας των μελετών και έργων άρδευσης .
 • Έχει την ευθύνη   των αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοτεχνικών έργων.
 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης των βοσκοτόπων.
 • Αναλαμβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων των αρμοδιοτήτων  του,  στο Δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
 • Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών,  που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκμετάλλευσης , οργανισμού, φορέα.
 • Έχει την ευθύνη  χορήγησης  αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης προγραμμάτων  κτηνοτροφίας.
 • Έχει την ευθύνη  θεμάτων  ΕΛΓΑ.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.
 • Έχει την  ευθύνη διαχείρισης των κτιρίων του δήμου και των Νομικών του Προσώπων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.
 • Εκπροσωπεί τη  δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια,  η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού,  που έχει σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργάζεται με την αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος για τη σωστή λειτουργία της λαϊκής αγοράς και της εμποροπανήγυρης.
 • Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο Καλαμπάκας  και έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων  του .
 • Εκπροσωπεί  τον Δήμο  σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί  τον Δήμο  στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

3. Δήμου Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Τουρισμού με αρμοδιότητες: 

 • Έχει την ευθύνη του τομέα του τουρισμού.
 • Έχει την ευθύνη προετοιμασίας και συμμετοχής  του Δήμου ή άλλων φορέων Τουρισμού στις διάφορες εκθέσεις.
 • Έχει την ευθύνη προετοιμασίας και οργάνωσης συνεδρίων που αφορούν τον τουρισμό.
 • Έχει την  ευθύνη υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση μελετών σχετικών με τον τομέα του τουρισμού.
 • Έχει την ευθύνη  προβολής του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη για τη συνεργασία και τον συντονισμό µε τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, Ν.Π.Ι.∆, συλλόγους, ιδιώτες, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
 • Έχει την ευθύνη επίλυσης  θεμάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού.
 • Έχει την ευθύνη της σωστής λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Έχει την ευθύνη των ρυθμίσεων επίλυσης του κυκλοφοριακού.
 • Έχει την ευθύνη εποπτείας των χώρων στάθμευσης.
 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης επιτροπών και συντονισμού τους, για την ονομασία οδών – πλατειών, αρίθμηση και οδοσήµανση σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας.
 • Έχει την ευθύνη τοποθέτησης, ελέγχου και συντήρησης Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.
 • Έχει την ευθύνη ελέγχου  των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Μεριμνά για  την προστασία του καταναλωτή.
 • Προτείνει  την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
 • Έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων  του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του.
 • Έχει την ευθύνη να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια,  η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των  αρμοδιοτήτων  του.
 • Εκπροσωπεί τη  δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα των  αρμοδιοτήτων  του.
 • Μεριμνά  για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
 • Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο Καλαμπάκας  και έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων  του.
 • Εκπροσωπεί τον Δήμο  σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί τον Δήμο  στα δικαστήρια σε θέματα των  αρμοδιοτήτων  του.

4. Κουκοράβα – Γκαραγκάνη Μαρία - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος με αρμοδιότητες: 

 • Εποπτεύει , συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τμήματος Καθαριότητας.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων
 • Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
 • Έχει την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Εποπτεύει , ελέγχει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισμός, φυσικές καταστροφές κλπ.).
 • Εποπτεύει , ελέγχει και συντονίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Έχει την ευθύνη αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και περιστατικών, όπως πλημμυρών, σεισμών, καταστροφών, έκτακτων γεγονότων.
 • Έχει την ευθύνη καθαριότητας των  οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, ναών, νεκροταφείων, άλσους, ποταμών και ρεμάτων.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των σιντριβανιών του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη εφαρμογής μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη κλαδέματος  όλων των δέντρων, θάμνων, δενδροστοιχιών του Δήμου και της αποκομιδής αυτών.
 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης, λειτουργίας και εποπτείας της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασμού των οχημάτων με καύσιμα,  όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά,
 • Έχει την ευθύνη  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς , εμποροπανηγύρεων, και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων .
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα που εκχωρούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
 • Έχει την ευθύνη των εθελοντικών δράσεων ,  σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες της.
 • Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές της.
 • Προβαίνει  σε κάθε άλλη ενέργεια,  η οποία της έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς της .
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς της στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου .
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων  της.
 • Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
 • Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο Καλαμπάκας  και έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
 • Εκπροσωπεί τον Δήμο  σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί τον Δήμο  στα δικαστήρια σε θέματα των αρμοδιοτήτων της .

5. Μπαντέκα – Νάνη Ευαγγελία - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας με αρμοδιότητες: 

 • Έχει την  ευθύνη προστασίας, προβολής και ανάδειξης των μουσείων , μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών.
 • Έχει την  ευθύνη Εφαρμογής των  πολιτικών για την ανάδειξη,  προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισμού και των πολιτιστικών αγαθών του Δήμου μας.
 • Έχει την  ευθύνη σχεδιασμού, εισήγησης και μέριμνας για τη δημιουργία μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων.
 •  Έχει την  ευθύνη επισκευής, συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στον Δήμο από τρίτους.
 • Έχει την  ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Έχει την  ευθύνη επιχορήγησης ΝΠΙΔ,  τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.
 • Έχει την  ευθύνη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
 • Έχει την  ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων).
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας.
 • Έχει την  ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων του Δήμου και των Δημοτικών χορωδιών.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΚΑΠΗ του Δήμου.
 • Έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα παιδείας του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη  και συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
 • Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν τη διά Βίου Μάθηση.
 • Έχει την ευθύνη τήρησης κανόνων υγιεινής των σχολείων.
 • Έχει την  εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.
 • Έχει την  ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη των εθελοντικών  δράσεων  σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αναφέρονται στα αντικείμενα του τομέα  των αρμοδιοτήτων της.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας της,  στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού  που έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων της.                    
 • Έχει την ευθύνη στολισμού  του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
 • Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου για προώθηση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές της.
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων της.
 • Εκπροσωπεί τη  δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
 • Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο Καλαμπάκας  και έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
 • Εκπροσωπεί  τον Δήμο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί  τον Δήμο στα δικαστήρια σε θέματα των αρμοδιοτήτων της.

6. Παπαγεωργίου Χρήστος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών με αρμοδιότητες:

 • Έχει την  ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του).
 • Έχει την  ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προμηθειών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου, την έκδοση λογιστικών & οικονομικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής την παρακολούθηση  των αποθεμάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, τον σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών).
 • Έχει την  ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Ταμείου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωμών, την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής με της Τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταμείου και την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας).
 • Προτείνει της εισαγωγή θεμάτων των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί,  ή θα ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται με της Αντιδημάρχους και της εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου,  για προώθηση θεμάτων, που έχουν σχέση με της αρμοδιότητές του.
 • Μεριμνά  για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας του διαδικτύου,  σύνταξης μελετών  για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε πανεπιστημιακά ιδρύματα, τον ∆ηµόκριτο ή της σχετικούς φορείς.
 • Εκπροσωπεί τη  δημοτική αρχή και παρευρίσκεται της συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων ,  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργάζεται με την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος για τη σωστή λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
 • Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από της δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο Καλαμπάκας  και έχουν σχέση με τον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Εκπροσωπεί τον Δήμο  σε της της δημόσιες εκδηλώσεις.
 •  Εκπροσωπεί  τον Δήμο  στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

7. Ράντος Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Έργων και Αθλητισμού με αρμοδιότητες:

 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του Δήμου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικοδομών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών κ.λ.π.).
 • Έχει την ευθύνη των Συνεργείων ,άμεσης επέμβασης για την συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων και για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης Κτιρίων του Δήμου.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες υλοποίησης των συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων αρμοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο δήμο.
 • Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση τεχνικών μελετών του δήμου.
 • Έχει την ευθύνη για το κτηματολόγιο και την περιουσία του Δήμου και την εποπτεία του αντίστοιχου γραφείου.
 • Έχει εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας.
 • Έχει την εποπτεία μελετών , διαχείρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 • Έχει  την εποπτεία Έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 • Έχει την  εποπτεία ελέγχου  αυθαιρέτων κατασκευών.
 • Έχει την εποπτεία εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
 • Μεριμνά για την  παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων.
 • Έχει την εποπτεία για τις βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
 • Έχει την  ευθύνη συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Έχει την  ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των  προγραμμάτων «Άθλησης για όλους»
 • Έχει την  ευθύνη για την ανάπτυξη , παρακολούθηση και λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου (Δημοτικό Στάδιο, περιφερειακά Γήπεδα , τένις, Βόλεϊ, Μπάσκετ κ.λπ.)
 • Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια,  η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που  του εκχωρούνται .
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στο Δήμο Καλαμπάκας.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου Καλαμπάκας.
 • Έχει τη διαχείριση των κτιρίων του δήμου και των Νομικών του Προσώπων, που εδρεύουν στον Δήμο Καλαμπάκας.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια,  η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Εκπροσωπεί τη  δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες,  που λειτουργούν στον Δήμο Καλαμπάκας  και έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Εκπροσωπεί  τον Δήμο  σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί  τον Δήμο  στα δικαστήρια σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.

 

Αναπλήρωση Δημάρχου λόγω απουσίας ή κωλύματος ως εξής:

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράντος Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Παπαγεωργίου Χρήστο.

 

Αναπλήρωση  Αντιδημάρχων λόγω απουσίας  ή κωλύματος τους θα γίνεται  ως εξής :

Τον κο Κωνσταντίνο Ράντο,  αναπληρώνει η κα Κουκοράβα Μαρία.

Την κα Κουκοράβα Μαρία, αναπληρώνει ο κος Βουρλίτσης Δημήτριος.

Τον κο Βουρλίτση Δημήτριο, αναπληρώνει ο  κος Γιαννούλας Ιωάννης.

Τον κο Γιαννούλα, αναπληρώνει ο κος Παπαγεωργίου Χρήστος.

Τον κο Παπαγεωργίου Χρήστο, αναπληρώνει η κα Μπαντέκα Λίλα.

Την κα Μπαντέκα Λίλα, αναπληρώνει ο κος Δήμου Γεώργιος.

Τον κο Δήμου Γεώργιο, αναπληρώνει ο κος Ράντος Κωνσταντίνος.

 

Pin It

Σύνδεση Χρήστη