Αντιδήμαρχοι

Εκτύπωση

 

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Καλαμπάκα  2-9-2019

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                               Αριθμ. Πρωτ: 10666  

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ                                            

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ &

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ευθ. Βλαχάβα 1 ΤΚ 42200

Πληρ.: Γουγουλάκης Κων/νος  

Τηλ. 24323-50240

FAX 24320-22421

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  (άρθρο 59)

Αριθμ. 439/2019    

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

  Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Καλαμπάκας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.991 κατοίκους και με το (ΦΕΚ 630/B/20-3-2013) ανέρχεται σε 23.863 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καλαμπάκας έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ ΦΕΚ 2276/Β/12-10-2011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι.

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μετεώρων, με θητεία από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Στέφανο Θεοχάρη ως αντιδήμαρχο Περιφέρειας Τομέα Α με αντιμισθία και με αρμοδιότητες:
 1. Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Παπανικολάου αντιδήμαρχο Περιφέρειας Τομέα Β με αντιμισθία και με αρμοδιότητες:
 1. Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Δημήτριο Κόττη ως αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης με αντιμισθία και με αρμοδιότητες:
 1. Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Φωλίνα ως αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων με αντιμισθία και αρμοδιότητες:
 1. Τον Δημοτική σύμβουλο κ. Βασίλειο Τσίκαρη ως αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος χωρίς αντιμισθία και αρμοδιότητες:
 1. Τον Δημοτική σύμβουλο κ. Γεώργιο Θώμο ως αντιδήμαρχο Αθλητισμού Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας με αντιμισθία και με αρμοδιότητες:
 1. Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Αντώνιο Τούλα ως αντιδήμαρχο Οικονομικών χωρίς αντιμισθία και με αρμοδιότητες:

Β. Αναπλήρωση Δημάρχου λόγω απουσίας ή κωλύματος ως εξής:

      Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Κόττη.

Γ. Αναπλήρωση  Αντιδημάρχων λόγω απουσίας  ή κωλύματος τους θα γίνεται  ως εξής :

Τον κο Στέφανο Θεοχάρη,  αναπληρώνει ο κ Γεώργιος Παπανικολάου.

Την κο Γεώργιο Παπανικολάου, αναπληρώνει ο κος Στέφανος Θεοχάρης.

Τον κο Νικόλαο Φωλίνα , αναπληρώνει ο  κος Βασίλειος Τσίκαρης.

Τον κο Βασίλειο Τσίκαρη , αναπληρώνει  ο κος Γεώργιος Θώμος.

Τον κο Γεώργιο Θώμο, αναπληρώνει ο Βασίλειος Τσίκαρης.

Τον κο Αντώνιο Τούλα αναπληρώνει ο κ. Δημήτριος Κόττης.

Τον κο Δημήτριο Κόττη αναπληρώνει ο κ. Αντώνιος Τούλας.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων.

 O Δήμαρχος  Μετεώρων

Θεόδωρος Αλέκος

Αρχείο PDF:

Ορισμός Αντιδήμαρχων 2019