Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

1η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, 13:00

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος (περίπτερο) της Κοινότητας Κορυδαλλού του Δήμου Μετεώρων

2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης  Δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κρανέας του Δήμου Μετεώρων

3.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού οικήματος στην Κοινότητα Γερακαρίου του Δήμου Μετεώρων

4.-Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας/ Επιτροπών αξιολόγησης/ Επιτροπών εξέτασης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων:

α) έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει τα 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. και

β) μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

5.-Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας / αξιολόγησης διαγωνισμών  που αφορούν δημόσιες συμβάσεις δασών

6.-Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών τεχνικών δεδομένων του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου  του Δήμου Μετεώρων»

7.-Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών τεχνικών δεδομένων του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων»

8.-Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών τεχνικών δεδομένων του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων»

9.-Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών τεχνικών δεδομένων του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού  του Δήμου Μετεώρων»

10.-Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών τεχνικών δεδομένων του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου  του Δήμου Μετεώρων»

11.-Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών τεχνικών δεδομένων του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων  του Δήμου Μετεώρων»

12.-Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών τεχνικών δεδομένων του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε.  Χασίων του Δήμου Μετεώρων»

13.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση υπόθεση Αθανασίου Μπαλατσού

14.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση υπόθεση Βασιλείου Μπαζίμα

15.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» πενήντα πέντε (55) στρεμμάτων της Κοινότητας Σαρακίνας  του Δήμου Μετεώρων